V souladu s vyhláškou 72/2005 Sb. vzniklo na škole školní poradenské pracoviště.

Jeho členy jsou:

PhDr.Richard BRAUN, školní psycholog

Mgr.Robert TOMAN, výchovný poradce

Mgr.Šárka MENCLOVÁ, školní metodik prevence

Mgr.Eliška ZELINKOVÁ, školní logoped

Pedagogové SPU: Mgr.Eva MALÁTOVÁ

Asistenti pedagoga: Bc.Veronika TRTKOVÁ, Radka LAKATOŠOVÁ, Jitka HÁJKOVÁ, Margarita LEPŠÍKOVÁ

 

 

Školní poradenské pracoviště poskytuje služby v oblasti kariérového poradenství, strategie prevence, podpůrných opatření u dětí se specifickými vzdělávacími potřebami (ve smyslu vyhlášky 27/2016 Sb.), prevence studijního selhávání a další aktivity. Služby jsou poskytovány bezplatně.

Práce školního psychologa se rozděluje na standardní činnosti a nadstandardní činnosti. Jejich dokumentace je oddělena od dokumentace školy. Informace nelze poskytovat třetím stranám (škole).

Standardními činnostmi jsou dle legislativy a ŠVP:

- práce se školní třídou (prevence, intervence, diagnostika klimatu)

- poradenské služby v případě zájmu žáka či zákonného zástupce

- kontrola a poskytování podpůrných opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

- konzultace pro žáky či zákonné zástupce v případě výchovných či vzdělávacích obtíží, nasměrování na další odborníky

- komunikace se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi

- poskytování krizové intervence žákům či třídě

Nadstandardní služby školního psychologa 

- diagnostika intelektových a osobnostních charakteristik žáka

- terapeutické vedení žáka či rodiny

- diagnostika profesních předpokladů žáka

O nadstandardní služby musí zákonní zástupci žáka žádat a jsou určeny výhradně žákům Základní školy Libčická. Jsou poskytovány bezplatně. Veškeré informace školního poradenského pracoviště jsou nepřenositelní třetím stranám. Pokud zákonní zástupci projeví zájem, je jim vydána písemná zpráva, kterou pak mohou poskytnout třetím stranám dle svého uvážení.

 

vloženo: 3.12.2019

 

Kontakty

Ředitelka školy: Mgr. Štěpánka Sýkorová   reditelka@zslibcicka.cz    tel: 233551798
Zástupce ředitelky: Mgr. Robert Toman   zastupce@zslibcicka.cz    tel: 233551798
Ekonomka: Ing. Petra Kopáčová   ekonomka@zslibcicka.cz    tel: 233551798

Podatelna

Po – Pá   8:00 – 16:00