POZVÁNKA: INFORMATIVNÍ SCHŮZKA
Schůzka pro rodiče dětí budoucí přípravné třídy (školní rok 2021/22) se bude konat v úterý 15. června 2021 v 16:00. Sejdeme se u vchodu do družiny. Seznámíte se, jak přípravná třída funguje, jaká je forma výuky a dozvíte se, jaké pomůcky budou děti potřebovat. 

Mgr. Kateřina Pokorná

Aktuality v přípravné třídě školní rok 2020/21

Přípravná třída je určena především pro děti s odkladem školní docházky, kterým pravidelná příprava a odborná pomoc usnadní úspěšné zahájení školní docházky. Učitelka má při počtu max.15dětí možnost se dětem individuálně věnovat, překonávat logopedické a jazykové bariéry, vyrovnávat nedostatky v rozvoji a učení dítěte.
Dětem je ponechán dostatek času a prostoru, aby se mohly přizpůsobit školnímu prostředí, zvyknout si na nové změny a požadavky.
Pro děti je přípravná třída možností postoupit, zvýšit si sebevědomí a jistotu v dalším vzdělávacím procesu.
Obsah vzdělávání se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je součástí školního vzdělávacího programu.
Základem je organizovaná činnost dětí – různé druhy her, rozumová výchova, rozvoj matematických představ, jazyková výchova, pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti, pravidelné vycházky.
Milí předškoláci, těšíme se na Vás v příštím školním roce 2021/2022!

   

   


VÁŽENÍ RODIČE,      

ráda bych Vás pozvala na informativní schůzku, která se bude konat 16.6. 2020 v 16 hodin v ZŠ Libčická.

Dozvíte se zde, jak v  přípravné třídě probíhá výuka, seznámíte se s třídním programem a dozvíte se, co děti budou k výuce potřebovat.

V současně chvíli ještě není naplněný stav, a proto touto cestou nabízíme možnost dohlásit děti, které uvítají intenzivnější přípravu na 1. třídu.

 

Mgr. Kateřina Pokorná

Vloženo: 04. 06. 2020

 

Seznam přijatých dětí do Přípravné třídy pro školní rok 2020/2021 .

vloženo: 25.5.2020

 

Ukončení I.pololetí

 

Tak jsme zvládli první pololetí. Dostali jsme diplom a velkou pochvalu od paní učitelky. Těšíme se na další půlrok ve škole... :)

 

Advent 

Nastal adventní čas vánočního těšení a v ponděli 2.12. naše přípravná třída zahájila zpěvem koledy Stojí vrba košatá adventní pondělky.
Byla to pro naši třídu premiéra a vystoupení před celou školou se dětem povedlo.

 

                        

 Ve čtvrtek 5.12. nás navštívili Mikuláš, anděl a hodně čertů.     Děti z přípravky pilně a poctivě pracují - právě na písmenku P.

Hraní na zahradě:
Ale nezapomínáme si ani hrát třeba Cukr, káva, limonáda.
 

 

 _________________________________________________________________________________

PŘEDBĚŽNÁ INFORMACE

Vážení rodiče, kteří jste žádali o přijetí svého dítěte do PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY.
Všechny spádové děti přihlášené do PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ve školním roce 2019/2020 jsou přijaté.

 

Mgr. Štěpánka Sýkorová.
ředitelka školy

 

 _________________________________________________________________________________

 

PRAVIDLA PŘI PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY      

V souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), je ve škole zřízena přípravná třída.

O zařazování dětí přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce v době zápisu dítěte k povinné školní docházce.

Přípravná třída základní školy je určena pro děti splňující předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky – je vyžadováno doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, které rodič přikládá ke své žádosti o odklad.

Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu. Posláním přípravných tříd není výuka obdobná vzdělávání v základní škole, vzdělávací program přípravné třídy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (§ 7 odst. 4 vyhlášky). Časový rozsah vzdělávání je určen počtem vyučovacích hodin stanovených RVP pro základní vzdělávání pro první ročník (§ 7 odst. 5 vyhlášky). Hlavní důraz je kladen na komunikaci v českém jazyce a vzájemnou komunikaci mezi dětmi, poznání sebe i světa kolem, základy sebeobsluhy, základní sociální návyky apod. Počet žáčků v přípravné třídě: 10 - 15 dětí.

 

V Praze 12. 3. 2019                                                         Mgr. Štěpánka Sýkorová

 

Zápis do přípravné třídy - ke stažení

Zápisový lístek do Přípravné třídy pro školní rok 2019/2020 - vloženo 28.2.2019
Přihláška k zápisu do Přípravné třídy pro školní rok 2019/2020 - vloženo 28.2.2019
Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020 - vloženo 12.3.2019

 

 

Kontakty

Ředitelka školy: Mgr. Štěpánka Sýkorová   reditelka@zslibcicka.cz    tel: 233551798
Zástupce ředitelky: Mgr. Robert Toman   zastupce@zslibcicka.cz    tel: 233551798
Ekonomka: Ing. Petra Kopáčová   ekonomka@zslibcicka.cz    tel: 233551798

Podatelna

Po – Pá   8:00 – 16:00