Vážení rodiče,

od září 2020 budeme opět v novém školním roce nabízet od 1. ročníku výuku s rozšířenou hudební výchovou nebo s rozšířeným anglickým jazykem.
Přihlášky jsou na našich webových stránkách ke stažení a můžete si je předem k zápisu vyplnit už doma a můžete ji podat v den zápisu.

Třídy nebo části tříd otevřeme v případě minimálního počtu 12 žáků.

Upozorňujeme, že na konci II. pol. 3. ročníku budou žáci psát srovnávací testy z ANJ a HV a podle výsledků a průběhu vzdělávání a testů budou žáci pokračovat dál s rozšířenou výukou výše uvedených předmětů  nebo budou přeřazení do třídy se standardním vyučovacím plánem – ŠVP.

Informace o výuce HV poskytne  při zápisu  garant  Mgr. Malátová Eva a za ANJ Mgr. Horáková Romana, další informace příp. u vedení ZŠ.

 

Přihláška do třídy s rozšířenou výukou ANJ a HV - vloženo: 7.3.2020

 

Výuka anglického jazyka na Základní škole Libčická

 

ročník

hodinová dotace

první

1

druhý

2

třetí

3

čtvrtý

4 = 3 + 1( Konverzace v Aj)

pátý

4 = 3 + 1( Konverzace v Aj)

šestý

4 = 3 + 1( Konverzace v Aj)

sedmý

4 = 3 + 1( Konverzace v Aj)

osmý

4 = 3 + 1( Konverzace v Aj)

devátý

4 = 3 + 1( Konverzace v Aj)

 

Hlavní cíle výuky anglického jazyka na naší škole:

vytvářet pozitivní vztah k jazyku

 • učit umění naslouchat

 • motivovat žáky ke komunikaci s učitelem

 • podporovat vzájemnou komunikaci žáků prací ve dvojicích  a skupinách


První ročník:
vhodná učebnice Happy House 1 + pracovní sešit s CD

 • jazykové vyučování v tomto ročníku je založeno na poslechu a mluvení – vlastně orální kurz

 • slovní zásoba se vyučuje hravou a soutěživou formou – pomocí obrázků

 • žáci by měli rozumět jednoduchým pokynům, otázkám

 • naučí se pozdravit, poprosit a poděkovat

 • procvičí si jednoduché rozhovory, představení se

 • používají se např. obrázkové karty

 • učí se jednoduché anglické písničky


Druhý ročník:
vhodná učebnice Happy House 2 + pracovní sešit s CD

 • navazuje na Happy House 1

 • žáci se postupně seznamují s psaným slovem pomocí příběhů, které si mohou zahrát

 • zavádí se slovníček, kam by si žáci měli umět bezchybně opsat slovní zásobu/ větu

 • ve výuce jednoduché rozhovory + otázky a odpovědi týkající se probírané slovní zásoby a gramatických jevů

 • učí se např.: barvy, hračky, jídlo, oblečení, lidé, tělo apod.

 • Procvičují pozdravy, poděkování

 • plní jednoduché pokyny učitele

 • reprodukují vyslechnuté informace (i mateřským jazykem)


Třetí ročník:
učebnice New Chatterbox 1

– jsou zastoupeny všechny čtyři základní dovednosti: poslech, čtení, psaní, mluvení


Čtvrtý až devátý ročník  – Konverzace v anglickém jazyce
Cíle:
Výuka je směřována k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v základních životních situacích, aby dokázali hovořit o tématech, která odpovídají jejich jazykové úrovni. Důležité je seznámit žáky se zeměmi, ve kterých se anglickým jazykem hovoří, přiblížit jim jejich kulturu, tradice a zvyky. Porovnávat pak s naší zemí.

Předmět by měl přímo navazovat na výuku Aj.
Oba předměty by měly úzce spolupracovat a vzájemně se doplňovat.

V hodinách konverzace mají žáci příležitost procvičovat mluvnické jevy, rozšiřovat si slovní zásobu, zdokonalovat své komunikační dovednosti, tzn. schopnost dohovořit se v běžných situacích, hovořit o různých tématech, porozumět mluvenému slovu.

Velice vhodná by byla výuka tohoto předmětu rodilým mluvčím.


Čtvrtý a pátý ročník:
– rozumět pokynům a instrukcím učitele
– jednoduchý poslech – texty, komiksové příběhy
– fráze, tvoření jednoduchých vět

Šestý ročník:
– příprava skupinových projektů na různá témata probíraná ve výuce (reálie: Velká Británie, USA, Evropa, významné osobnosti apod.)


Sedmý ročník:
– skupinové projekty a referáty, které by vedly ke schopnosti prezentovat své názory a myšlenky
– sledování DVD, která navazují tematicky na výuku + vhodné pracovní listy
– příprava na konverzační soutěž
– osvojování frází a slovních spojení používaných v každodenním jazyce
– překlad s překladovým slovníkem
– práce s neznámým textem


Osmý ročník:
– sledování anglických/amerických filmů v originálním znění
– čtení s porozuměním = jednoduchých knih (zjednodušených verzí)
– zpěv anglických písniček


Devátý ročník:
– čtení s porozuměm
– konverzace s rodilým mluvčím
– práce s novinovým textem, se slovníkem
– e mailová komunikace s adoptovaným studentem ze zahraničí

 

Osmý a devátý ročník:

Příprava žáků ke Cambridgeským zkouškám KET FOR SCHOOLS/ PET
KET ( Key English Test ) FOR SCHOOLS:

– lze skládat po 180 – 200 hodinách výuky
– je určeno žákům 11 – 14 letým, úrověň A2
– hlavním cílem je zvýšit motivaci učit se angličtině

PET( Preliminary English Test ) :

– úroveň B1
– zkoušku lze skládat po 380 hodinách výuky

 

Poznámka:

Zkoušky Cambridge English jsou uznávány prakticky na všech univerzitách anglicky hovořících zemí i v ostatních státech světa.
Jako doklad o dosažené jazykové úrovni je uznává většina univerzit, zaměstnavatelů a institucí po celém světě, včetně České republiky.

 

Zpracovala: Mgr. Romana Horáková                                                        
v Praze: 7.3.2020

 

 

Rozšířená hudební výchova

 

 • Rozděleno do 3 období (1.-3. třída, 4.-5. třída, 6.-7. třída)

 • Ve všech obdobích se žáci budou účastnit školních akcí (vítání prvňáčků, vystoupení během adventu, tematických koncertů, rozloučení s devátými třídami apod.)

 • Návštěvy hudebních představení, spolupráce se školami s rozšířenou HV nebo ZUŠ

 • Nepovinný předmět – Sborový zpěv, hra na sopránovou, později altovou zobcovou flétnu během hodin HV

První období

 • Rozvoj hudebních dovedností (intonace, rytmus, paměť, představivost)

 • Zpěv písní lidových i umělých

 • Aktivní doprovod hrou na tělo či Orffovy nástroje (bubínky, tamburíny, dřívka, atd.)

 • Pohybové aktivity – základní tance (polka, valčík, mazurka)

 • Hra na zobcovou flétnu (rozšiřování kapacity plic, prevence před chorobami dýchacího ústrojí)

 • Poznávání širokého spektra druhů hudby

 • Relaxace prostřednictvím poslechu takto zaměřené hudby, prvky muzikoterapie

 • Ke konci období – prezentace oblíbené hudby ostatním spolužákům (rozvoj respektu odlišných názorů, komunikačních dovedností, slovní zásoby, atd.)

 • Základy hudební teorie (hudební abeceda, hudební značky, orientace v zápisu jednodušších písní)

Druhé období

 • Seznámení s nejdůležitějšími hudebními skladateli (B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček, W.A.Mozart, A.Vivaldi) a aktivní poslech jejich děl

 • Zpěv písní lidových i umělých (např. z Osvobozeného divadla, Semaforu, písně Uhlíře a Svěráka a dalších)

 • Hra na zobcovou flétnu (případně altovou flétnu), možnost nepovinného předmětu Hra na kytaru

 • Orientace na klaviatuře, hra podle sluchu, jednoduchý doprovod písní

 • Pohybové aktivity – základy latinsko-amerických tanců

Třetí období

 • Seznámení s dalšími hudebními nástroji (případně návštěva prodejny hudebních nástrojů nebo ZUŠ s prezentací)

 • Hra na flétnu (sopránová i altová)

 • Návštěva muzikálu

 • Zpěv písní různých žánrů (rock, swing, jazz, pop, atd.)

 • Hudební skladatelé a období (J.S. Bach - baroko, W.A.Mozart, J.Haydn - klasicismus, F. Liszt, F. Chopin, P.I.Čajkovskij - romantismus, C. Debussy – impresionismus, návaznost do dalších uměleckých oborů), nástin hudby mimoevropských národů


Zpracovala: Mgr. Eva Malátová
v Praze: 7.3.2020

 

Kontakty

Ředitelka školy: Mgr. Štěpánka Sýkorová   reditelka@zslibcicka.cz    tel: 233551798
Zástupce ředitelky: Mgr. Robert Toman   zastupce@zslibcicka.cz    tel: 233551798
Ekonomka: Ing. Petra Kopáčová   ekonomka@zslibcicka.cz    tel: 233551798

Podatelna

Po – Pá   8:00 – 16:00